ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อความสำหรับการจำกัดความรับผิดชอบโดยทั่วไป:

เนื้อหาและข้อความข้างต้น
ถูกนำเสนอโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อการให้ข้อมูลต่อประเภทบุคคลหรือคณะบุคคลที่สามารถพิจารณาและใช้ข้อมูลดังกล่าว
ได้ ตามการกำหนดบทนิยามของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับประเภทบุคคลหรือคณะบุคคลนั้น ๆ ดังนั้น
ข้อมูลที่นำเสนอ จึงเป็นไปเพื่อประกอบการพิจารณาการลงทุนเท่านั้น
มิได้เป็นไปเพื่อการโฆษณาชี้ชวนให้บุคคลใดจองซื้อหรือซื้อหลักทรัพย์ที่ตนหรือบุคคลอื่นออกหรือเสนอขาย
หรือเข้ามามีส่วนร่วมในวิธีการซื้อขายหลักทรัพย์
และมิได้เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้คำแนะนำการลงทุนแก่ประชาชน (“การเสนอขาย”)
ที่ขัดต่อกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยการเสนอขายใด ๆ
จะต้องผ่านขั้นตอนการเสนอขายหลักทรัพย์หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงสิทธิที่จะได้รับเงินหรือผลประโยชน์อื่นที่สำคัญ
ตามขั้นตอนและเอกสารที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด เนื้อหาและข้อความข้างต้น
ตลอดจนข้อมูลที่มิได้เป็นสาธารณะทั้งหมดที่ถูกนำเสนอในเนื้อหาดังกล่าวถือเป็นข้อมูลความลับและถูกจัดเตรียมสำหรับผู้ที่บริษัทฯ เจตนาส่งข้อมูลให้เพียงผู้เดียวเพื่อวัตถุประสงค์อันจำกัดเฉพาะในการทำธุรกรรมซึ่งผู้ที่บริษัทฯ
เจตนาส่งข้อมูลให้ได้หารือกับบริษัทฯ แล้วเท่านั้น หากท่านเป็นผู้ที่บริษัทฯ เจตนาส่งข้อมูลให้
บริษัทอนุญาตให้ท่านสามารถให้บริษัทในเครือหรือที่ปรึกษาตามวิชาชีพในธุรกรรมของท่านร่วมใช้ข้อมูลดังกล่าวได้
ตามวัตถุประสงค์ที่จำกัดดังกล่าวและต่อบุคลากรที่จำเป็นต้องทราบข้อมูลดังกล่าวเท่านั้น
ส่วนการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในกรณีอื่นจำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบก่อนกระทำการจากบริษัทฯ
เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งหากท่านมิใช่ผู้ที่บริษัทฯ เจตนาส่งข้อมูลให้ บริษัทฯไม่อนุญาตให้ท่านเปิดเผย ทำซ้ำ เผยแพร่
หรือใช้ข้อมูลดังกล่าวโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ ข้อมูลที่นำเสนอ มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้คำแนะนำการลงทุน
และถูกจัดเตรียมจากแหล่งข้อมูลที่ผู้จัดเตรียมได้พิจารณาแล้วว่าเชื่อถือได้ตามสมควร
โดยผู้จัดเตรียมมิได้ทำการตรวจสอบเพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลด้วยตนเอง
และมิได้รับรองความสมบูรณ์หรือความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูลควรปรึกษาที่ปรึกษาการลงทุน
และ/หรือที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อประกอบการพิจารณา อนึ่ง ความเห็นและข้อมูลที่นำเสนอ
อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า