ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ขอต้อนรับสู่ equitiesfirst.comกรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ เหล่านี้โดยละเอียด โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวเป็นข้อตกลงระหว่างท่านและ EQUITIES FIRST HOLDINGS LLC รวมทั้งบริษัทในเครือ (“บริษัทฯ”) ผู้เป็นเจ้าของเว็บไซต์ equitiesfirst.com(“เว็บไซต์ของบริษัทฯ”) ในการใช้งานของท่านตลอดจนบริการต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ นี้ โดยการเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัทฯ การดึงข้อมูล หรือการใช้งานอื่น ๆ ในหน้าจอใด ๆ หรือบริการใด ๆ ที่นำเสนอบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (ซึ่งบริการดังกล่าวทั้งหมดรวมเรียกกับเว็บไซต์ของบริษัทฯ ว่า “ระบบการให้บริการ”) หมายถึง ท่านยอมรับและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างล่างนี้ (“ข้อตกลงในการใช้งาน”) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติม หรือยกเลิกบางส่วนของข้อตกลงในการใช้งาน โดยบริษัทฯ จะระบุวันที่ที่มีการแก้ไขข้อตกลงในการใช้งานครั้งล่าสุดที่ด้านบนของหน้าจอข้อตกลงในการใช้งานนี้ หากท่านยังคงใช้งานในระบบการให้บริการต่อไป หมายถึง ท่านยอมรับและตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงในการใช้งานนี้ ดังนั้น หากท่านไม่ตกลงตามข้อตกลงในการใช้งานตลอดจนนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่ (กรุณาระบุ) ตามที่ได้ระบุข้างล่างนี้หรือตามที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  กรุณาอย่าตกลงในข้อตกลงการใช้งานนี้ และหยุดการเข้าใช้หรือเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดึงข้อมูล หรือใช้ข้อมูล เว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือบริการใด ๆ ที่นำเสนอในระบบการให้บริการ ทั้งนี้ ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องตรวจสอบข้อตกลงในการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งข้อกำหนดเพิ่มเติมใด ๆ ที่กำหนดอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ และการใช้เว็บไซต์นี้ของท่านอย่างต่อเนื่องต่อไปย่อมก่อให้เกิดข้อตกลงและสัญญาตามข้อตกลงในการใช้งานที่ได้ถูกแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงในอนาคตทั้งหมดด้วย

กรุณาอ่านข้อตกลงในการใช้งานนี้โดยละเอียด โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวระบุข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของท่าน ตลอดจนการให้การคุ้มครองหรือเยียวยาใด ๆ ตามที่บริษัทได้สงวนสิทธิ์หรือจำกัดขอบเขตความรับผิดชอบ

หากท่านได้ลงนามในข้อตกลงหรือสัญญาใด ๆ เป็นลายลักษณ์อักษรกับบริษัทฯ ไว้แล้วก่อนหน้านี้ ข้อตกลงในการใช้งานนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาดังกล่าว โดยหากมีข้อขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดหรือเงื่อนไขในสัญญาดังกล่าว และข้อกำหนดหรือเงื่อนไขในข้อตกลงในการใช้งานนี้ ให้ถือข้อกำหนดหรือเงื่อนไขในสัญญาดังกล่าวเป็นข้อบังคับใช้ ยกเว้นในกรณีที่คู่สัญญาตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเฉพาะเจาะจงให้ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขในข้อตกลงในการใช้งานนี้เป็นข้อกำหนดที่บังคับใช้

 1.    ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
 2. เนื้อหาทั้งหมดในระบบการให้บริการ รวมถึงสัญลักษณ์ โลโก้ บทความ เอกสาร แบบ รายละเอียด ตลอดจนตัวหนังสือและกราฟิก (ซึ่งรวมเรียกว่า “เนื้อหาเว็บไซต์”) เป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของเนื้อหาเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองภายใต้เครื่องหมายการค้า กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายสิทธิบัตร และกฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ของสหรัฐอเมริกาและกฎหมายของประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ไม่อนุญาตหรือไม่ให้สิทธิในการทำซ้ำ ลอกเลียนแบบ ใช้ หรือเผยแพร่ ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของเนื้อหาเว็บไซต์ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัทฯ โดยท่านสามารถเข้าชมเว็บไซต์ พริ้นต์ ถ่ายสำเนา และดึงข้อมูล เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้งานในระบบการให้บริการของท่านเป็นการส่วนตัวสำหรับการใช้ภายใน โดยไม่นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือทำการบันทึกหรือเผยแพร่ภายนอก ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการยกเลิกการให้สิทธิ์ในการใช้ดังกล่าวได้ทุกเมื่อ

  ท่านตกลงที่จะไม่ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แยกส่วนประกอบ เปลี่ยนแปลง นำไปผลิตใหม่ เผยแพร่หรือตีพิมพ์นำเสนอสู่สาธารณะ หรือแยกชิ้นส่วนใดชิ่นส่วนหนึ่งของซอฟท์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบการให้บริการ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนจากบริษัทฯ

 3.    คุณสมบัติการเข้าใช้บริการ
 4. ท่านรับรองและรับประกันว่า (ก) ท่านมิได้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี และท่านมีคุณสมบัติสมบูรณ์ครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการตกลงกับข้อตกลงในการใช้งานนี้ (ข) ท่านมิได้เคยถูกบริษัทฯ ระงับหรือยกเลิกการใช้งานในระบบการให้บริการ (ค) ท่านไม่ใช่คู่แข่งทางการค้าโดยตรงกับบริษัทฯ (ง) ท่านมีอำนาจอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนในการตกลงในข้อตกลงในการใช้งานนี้ และการตกลงดังกล่าว มิได้เป็นการฝ่าฝืนหรือผิดข้อสัญญาหรือข้อกฎหมายใด ๆ ที่บังคับใช้กับท่าน (จ) ท่านเข้าใจว่าการใช้บริการในระบบการให้บริการเป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้ความเสี่ยงของท่านเอง (ฉ) การตกลงในข้อตกลงในการใช้งานนี้ และการใช้งานในระบบการให้บริการ หรือการเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัทฯ และ/หรือระบบการให้บริการ ไม่เป็นการผิดกฎหมายหรือข้อห้ามใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่าน

 5.    ข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยทั่วไป
   (ก) ท่านต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางธุรกิจที่ถูกต้องและครบถ้วนเมื่อได้รับคำขอจากบริษัทฯ เพื่อนำไปประกอบการใช้งานของท่านในเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยการนำส่งข้อมูลดังกล่าว (รวมถึง ชื่อ รายละเอียดการติดต่อ ข้อมูลธุรกิจ และข้อมูลส่วนบุคคล) ข้อมูลการลงทะเบียนและข้อมูลอื่น ๆ เพื่อใช้บริการ (ซึ่งรวมเรียกว่า “ข้อมูลผู้ใช้”) ถือเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการใช้ระบบการให้บริการ
   (ข) ในการนำส่งข้อมูลให้กับบริษัทฯ ท่านรับรองและรับประกันว่า
    (1) ข้อมูลผู้ใช้ดังกล่าวถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน และไม่ฝ่าฝืนข้อจำกัดทางสัญญา หรือสิทธิของบุคคลที่สามใด ๆ
    (2) ท่านมีกรรมสิทธิ์ทุกประการในข้อมูลผู้ใช้ รวมถึงสิทธิในการให้สิทธิ์การใช้ข้อมูลดังกล่าวแก่บริษัทฯ บริษัทในเครือของบริษัทฯ ตลอดจนผู้รับสิทธิ์ใด ๆ ที่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวจากบริษัทฯ
    (3) ข้อมูลผู้ใช้ของท่านสอดคล้องและเป็นไปตามข้อตกลงในการใช้งานนี้ Use.
    (4) ท่านเข้าใจและรับทราบว่าท่านเอง มิใช่บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบในเนื้อหาของข้อมูลผู้ใช้ที่ท่านนำส่งหรือเสนอแก่บริษัทฯ รวมถึงความรับผิดชอบในแง่ของกฎหมาย ความน่าเชื่อถือในการนำไปอ้างอิงต่อ ความถูกต้องสมบูรณ์ ตลอดจนความเหมาะสมของเนื้อหาดังกล่าว
 6. ท่านรับทราบและตกลงว่า บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใด ๆ ต่อท่าน หรือบุคคลที่สามในเนื้อหาหรือความถูกต้องของข้อมูลผู้ใช้ที่ท่านได้นำส่งต่อบริษัทฯ หรือการใช้งานอื่นใดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

   (ค) ท่านรับทราบ ยินยอม และตกลงให้บริษัทเข้าใช้ เก็บรักษา หรือเปิดเผยข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทฯ เมื่อบริษัทฯ จำเป็นต้องกระทำการดังกล่าวตามความจำเป็นอันสมเหตุผลเพื่อ (1) ปฏิบัติตามกฎหมาย (2) บังคับใช้ข้อตกลงในการใช้งานนี้ (3) ตอบโต้ในกระบวนการอันเกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาในการฝ่าฝืนสิทธิของบุคคลที่สามใด ๆ (4) ประกอบการให้บริการลูกค้าแก่ท่าน (5) ปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน และความปลอดภัยของบริษัทฯ ความปลอดภัยของผู้ใช้รายอื่น ตลอดจนสาธารณชน
   (ง) ข้อมูลหรือเนื้อหาบางอย่างอาจถูกนำเสนอผ่านบริเวณของเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่สามารถเข้าใช้งานได้โดยการกรอกรหัสลับสำหรับผู้ใช้เท่านั้น บริษัทฯ อาจอนุญาตให้ท่านเข้าลงทะเบียนและเปิดบัญชีเข้าใช้งาน (“บัญชีผู้ใช้”) ในการเข้าใช้งานข้อมูลหรือเนื้อหาดังกล่าว หากท่านได้เลือกหรือได้รับชื่อผู้ใช้ หรือรหัสลับสำหรับผู้ใช้ หรือข้อมูลอื่นใดที่นำไปใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสำหรับบัญชีผู้ใช้ของท่าน ท่านตกลงที่จะเก็บรักษาชื่อผู้ใช้ หรือรหัสลับสำหรับผู้ใช้เป็นความลับโดยไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่นใด ท่านรับทราบว่าบัญชีผู้ใช้ของท่านมีไว้เพื่อการใช้งานเฉพาะส่วนบุคคลของท่าน และตกลงที่จะมิให้บุคคลอื่นใดเข้าใช้บริเวณดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่สามารถเข้าใช้งานได้โดยผ่านชื่อผู้ใช้ รหัสลับสำหรับผู้ใช้ หรือข้อมูลการรักษาความปลอดภัยของท่าน และท่านตกลงที่จะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันที ในกรณีที่มีการใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการเจาะระบบฐานข้อมูลด้วยวิธีอื่นใด โดยการเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ผ่านบัญชีผู้ใช้ของท่าน
   (จ) บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการระงับการใช้งานบัญชีผู้ใช้ของท่านเมื่อใดก็ได้ ภายใต้ดุลยพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว ด้วยเหตุผลใดก็ตาม รวมถึงในกรณีที่บริษัทฯ มีความเห็นว่า ท่านได้ฝ่าฝืนข้อกำหนดใด ๆ ในข้อตกลงในการใช้งานนี้

 7.    ข้อห้ามในการใช้งาน
 8. ท่านแสดงเจตจำนงอย่างชัดเจนในการตกลงที่จะไม่กระทำการใด ๆ ทั้งด้วยตนเองและโดยผ่านผู้กระทำการแทน ในกรณีดังต่อไปนี้

   (ก) ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์อัตโนมัติ (robot) สไปเดอร์ (spiderbot) โปรแกรมอัตโนมัติ (script) ขั้นตอนอัตโนมัติ หรือขั้นตอนการหาข้อมูลใด ๆ อันมีวัตถุประสงค์ในการทำหน้าที่เก็บข้อมูลผู้ใช้งาน หรือเก็บเนื้อหาใด ๆ จากระบบการให้บริการ
   (ข) ส่ง ติดตั้ง ถ่ายโอน หรือ เคลื่อนย้ายด้วยวิธีการอื่นใด อันนำมาซึ่งคอมพิวเตอร์ไวรัส โปรแกรมมัลแวร์ หรือสิ่งอื่นใด เข้ามาในระบบการให้บริการ ที่จะส่งผลกระทบต่อการใช้งานและสวัสดิภาพในการใช้งานหรือการใช้บริการในระบบการให้บริการ
   (ค) ส่ง ติดตั้ง ถ่ายโอน หรือ เคลื่อนย้ายด้วยวิธีการอื่นใด อันนำมาซึ่งคอมพิวเตอร์ไวรัส โปรแกรมมัลแวร์ หรือสิ่งอื่นใด เข้ามาในระบบการให้บริการ ที่จะส่งผลกระทบต่อการใช้งานและสวัสดิภาพในการใช้งานหรือการใช้บริการในระบบการให้บริการของผู้ใช้บริการท่านอื่น หรือต่อคอมพิวเตอร์ของพนักงานของบริษัทฯ หรือต่อสื่อกลางใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับระบบการให้บริการ
   (ง) ส่ง ติดตั้ง ถ่ายโอน ข้อมูล หรือ กระทำการเผยแพร่ข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต หรือเคลื่อนย้าย เผยแพร่หรือนำข้อมูลไปใช้เผยแพร่ซ้ำ ไม่ว่าจะเป็นการส่งถ่ายข้อมูลดังกล่าวมาสู่ระบบการให้บริการ หรือส่งถ่ายข้อมูลดังกล่าวไปจากระบบการให้บริการ หรือกระทำการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ในกรณีที่การกระทำการนั้น ๆ เป็นการขัดต่อกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
   (จ) ส่ง ติดตั้ง ถ่ายโอน หรือ เคลื่อนย้ายด้วยวิธีการอื่นใด อันนำมาซึ่งวัสดุหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม เช่น ไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง ส่อเสียด รุนแรง หยาบคาย จาบจ้วง โจ่งแจ้งไม่เหมาะสม แบ่งแยก ผิดกฎหมาย ละเมิดสิทธิผู้อื่น ยุยงให้แตกแยก หรือมีเนื้อหาอนาจาร โดยบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการกำหนดและตัดสินความไม่เหมาะสมของวัสดุหรือเนื้อหาดังกล่าว ภายใต้ดุลยพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว
   (ฉ) ส่ง ติดตั้ง ถ่ายโอน หรือ เคลื่อนย้ายข้อมูลใด ๆ (รวมถึงเนื้อหาข้อมูลผู้ใช้) ด้วยวิธีการอื่นใด ไปสู่ระบบการให้บริการ อันเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงในแง่ของลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า สิทธิบัตร และสิทธิในการทำให้ปรากฎต่อสาธารณชน เป็นต้น)
   (ช) เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลใด ๆ รวมถึงหัวข้อต่าง ๆ ในระบบการให้บริการ
   (ซ) ส่ง ติดตั้ง ถ่ายโอน หรือ เคลื่อนย้ายข้อมูลด้วยวิธีการอื่นใด ไปสู่ระบบการให้บริการ อันเป็นการโฆษณาหรือสื่อสารโดยมิได้รับอนุญาต รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวิธีการเช่น การส่งอีเมลสแปม (spam) หรืออีเมลที่ใช้เพื่อการลวงหาข้อมูล (phishing)
   (ฌ) กระทำการใด ๆ อันส่งผลกระทบให้เกิดการรบกวนประสิทธิภาพในการประมวลผลการใช้งานหรือสร้างภาระที่เกินขนาดต่อระบบการให้บริการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือกระทำการอื่นใดที่บริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นการรบกวนสวัสดิภาพในการใช้งานระบบการให้บริการ
   (ญ) ใช้ระบบการให้บริการโดยมีวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือเพื่อหมิ่นประมาท
   (ฎ) ส่ง ติดตั้ง ถ่ายโอน หรือ เคลื่อนย้ายข้อมูลด้วยวิธีการอื่นใด อันเป็นการขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงกฎหมายของสหรัฐอเมริกา หรือโพสต์ข้อความใดอันอาจนำไปสู่การก่อความไม่สงบ
 9.    การชดใช้ความเสียหาย
 10. ท่านตกลงที่จะต่อสู้คดีความ และชดใช้ค่าเสียหายให้กับบริษัทฯ บริษัทในเครือและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน ผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่ กรรมการ นายหน้าธุรกิจ ผู้รับอนุญาตจากบริษัทฯ ให้ใช้สิทธิ์ คู่สัญญาทางการค้า หุ้นส่วน พนักงาน และตัวแทนทางธุรกิจของบริษัท ในกรณีที่มีคดีความหรือการเรียกร้องดังกล่าว รวมถึงท่านตกลงจะชดใช้ค่าใช้จ่าย (รวมทั้งค่าทนายความและค่าใช้จ่ายในศาล) อันมีผู้ยื่นเรียกร้องหรืออันเป็นผลมาจากการใช้เว็บไซต์ของบริษัทฯ ของท่าน การใช้งานระบบการให้บริการของท่านหรือการใช้งานของท่านที่เกี่ยวข้องกับระบบการให้บริการ (รวมถึงการใช้บัญชีผู้ใช้ของท่าน ไม่ว่าจะโดยตัวแทนของท่าน หรือโดยตัวท่านเองเพื่อบุคคลที่สามอื่นใด) และข้อมูลผู้ใช้ของท่าน อนึ่ง บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะตัดสินใจเข้ามีส่วนร่วมหรือควบคุมกำหนดทิศทางการต่อสู้คดีความหรือข้อพิพาทใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชดใช้ค่าเสียหายของท่านด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ เอง ซึ่งในกรณีดังกล่าว ท่านตกลงยินยอมให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ ในการนำเสนอข้อต่อสู้คดีความใด ๆ ก็ตามอันเป็นข้อต่อสู้ที่ชอบด้วยกฎหมาย

  บริษัทสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะให้บริการใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ ด้วยเหตุผลใด ๆ เมื่อใดก็ได้ ตราบใดที่การปฏิเสธนั้นชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยไม่จำต้องมีสาเหตุของการปฏิเสธนั้น

 11.    ข้อจำกัดความรับผิด
   (ก) ข้อจำกัดความรับผิดโดยทั่วไป

  เนื้อหาและข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทฯ บางประการ ถูกนำเสนอโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อการให้ข้อมูลต่อประเภทบุคคลหรือคณะบุคคลที่สามารถพิจารณาและใช้ข้อมูลดังกล่าวได้ ตามการกำหนดบทนิยามของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับประเภทบุคคลหรือคณะบุคคลนั้น ๆ ดังนั้น ข้อมูลที่นำเสนอในเว็บไซต์ของบริษัทฯ จึงเป็นไปเพื่อเป็นการให้ข้อมูลเท่านั้น มิได้เป็นไปเพื่อกระทำการโฆษณาชี้ชวนให้บุคคลใดจองซื้อหรือซื้อหลักทรัพย์ที่ตนหรือบุคคลอื่นออกหรือเสนอขาย หรือเข้ามามีส่วนร่วมในวิธีการซื้อขายหลักทรัพย์ และมิได้เป็นการกระทำการเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้คำแนะนำการลงทุนแก่ประชาชน (การกระทำการดังกล่าวรวมเรียกว่า “การเสนอขาย”) ที่ขัดต่อกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยการเสนอขายใด ๆ จะต้องผ่านขั้นตอนการเสนอขายหลักทรัพย์หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงสิทธิที่จะได้รับเงินหรือผลประโยชน์อื่นที่สำคัญ ตามขั้นตอนและเอกสารที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด ทั้งนี้ ข้อมูลที่นำเสนอ มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้คำแนะนำการลงทุน และถูกจัดเตรียมจากแหล่งข้อมูลที่ผู้จัดเตรียมได้พิจารณาแล้วว่าเชื่อถือได้ตามสมควร โดยบริษัทฯ มิได้ทำการตรวจสอบเพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลด้วยตนเองและมิได้รับรองความสมบูรณ์หรือความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูลควรปรึกษาที่ปรึกษาการลงทุน และ/หรือที่ปรึกษากฎหมายเพื่อประกอบการพิจารณา อนึ่ง ความเห็นและข้อมูลที่นำเสนอ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยบริษัทฯ มิต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

   (ข) ข้อจำกัดความรับผิดเกี่ยวกับคำรับรองรับประกัน

  การใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ เนื้อหาเว็บไซต์ และระบบการให้บริการ เป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้ความเสี่ยงของท่านเองแต่เพียงผู้เดียว ยกเว้นเฉพาะในกรณีที่มีการระบุไว้เป็นอื่นอย่างชัดเจน โดยบริษัทฯ ได้นำเสนอ เว็บไซต์ของบริษัทฯ เนื้อหาเว็บไซต์ และระบบการให้บริการ “ตามสภาพอย่างที่เป็น” “เท่าที่มีนำเสนอ” และ “รวมถึงข้อบกพร่องทุกประการที่อาจมี” ทั้งนี้ บริษัทฯ จำกัดความรับผิดชอบ โดยไม่ให้คำรับรองรับประกันใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นคำรับรองรับประกันโดยชัดแจ้ง หรือ คำรับรองรับประกันโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง คำรับรองรับประกันโดยนัยที่เกี่ยวข้องกับการรับรองสินค้า คุณภาพความพึงพอใจ ความเหมาะสมในการใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ประการใดประการหนึ่ง หรือการใช้งานโดยปลอดจากการละเมิดสิทธิของผู้อื่น และบริษัทฯ ปฏิเสธที่จะให้คำรับรองรับประกันใด ๆ อันเกี่ยวข้องกับคุณประโยชน์ ความเหมาะสม ความจริง ความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ หรือความสมบูรณ์ของเว็บไซต์ของบริษัทฯ เนื้อหาเว็บไซต์ และระบบการให้บริการ

  ท่านตกลงรับความเสี่ยงทั้งหมดในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้กับระบบคอมพิวเตอร์ของท่าน หรือการสูญหายของข้อมูลอันสืบเนื่องมาจากการรับเอาเนื้อหาเว็บไซต์ใด ๆ จากบริษัทฯ รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากไวรัสคอมพิวเตอร์

 12.    ข้อจำกัดการชดใช้ค่าเสียหาย
 13. ในกรณีที่กฎหมายซึ่งมีเขตอำนาจศาลบังคับใช้กับท่าน ไม่อนุญาตให้ผู้ประกอบการจำกัดหรือปฏิเสธความรับผิดในสัญญาที่ทำกับผู้บริโภค เนื้อหาบางส่วนของการปฏิเสธการรับผิดในข้อนี้อาจไม่เกี่ยวข้องกับท่าน

  บริษัทฯ ปฏิเสธความรับผิดในการชดใช้ค่าเสียหาย ตามที่กฎหมายได้บัญญัติอนุญาตไว้ให้ปฏิเสธได้สูงสุด ในความเสียหายประเภทต่าง ๆ เช่น ความเสียหายทางตรง ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายเชิงลงโทษ ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยบังเอิญ ความเสียหายเกี่ยวเนื่อง หรือความเสียหายเพื่อเป็นแบบอย่าง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความสูญเสียหรือสูญหายในเชิงของธุรกิจ ผลประกอบการ กำไร ค่าความนิยม การใช้งาน ข้อมูล ยอดการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการทางอิเล็กทรอนิก หรือสมรรถภาพในการแข่งขันทางการค้า) อันมีผลจากหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ รวมถึงแม้แต่ในกรณีที่บริษัทฯ เคยได้รับคำแนะนำหรือสามารถเล็งเห็นผลจากการพิจารณาตามเหตุผลอันสมควร ถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าว ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นจากสาเหตุใด เช่น การผิดสัญญาหรือการละเมิด (รวมถึงการละเมิดโดยประมาท) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสาเหตุของความเสียหายดังต่อไปนี้ (ก) การใช้ หรือการไม่สามารถใช้ เว็บไซต์ของบริษัทฯ เนื้อหาเว็บไซต์ หรือระบบการให้บริการ (ข) ค่าใช้จ่ายในการหาสินค้าและบริการเพื่อทดแทน สินค้า ฐานข้อมูล ข้อมูล หรือบริการที่ท่านได้รับ หรือที่ท่านได้จัดซื้อจัดจ้าง หรือข้อความที่ท่านได้รับ หรือธุรกรรมที่ท่านได้ ทำกับ/ทำผ่าน/หรือทำจาก เว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือระบบการให้บริการ (ค) ข้อความหรือพฤติกรรมของบุคคลที่สามในเว็บไซต์หรือในระบบการให้บริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกระทำที่เกิดจากการเข้าถึงหรือดัดแปลงการสื่อสาร หรือดัดแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต พฤติกรรมที่มุ่งร้ายหรืออาชญากรรม หรือธุรกรรมฉ้อฉลหรือฉ้อโกงใด ๆ หรือ (ง) เนื้อหาเว็บไซต์หรือข้อมูลที่ท่านอาจดึงข้อมูล นำไปใช้ นำไปพึ่งพาในความน่าเชื่อถือ นำไปดัดแปลง หรือนำไปเผยแพร่

 14.    การบอกเลิกสัญญา
 15. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการยกเลิกการให้บริการในระบบการให้บริการกับท่านไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด โดยบริษัทฯ จะสามารถกระทำเมื่อใดก็ได้ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ได้ โดยไม่จำต้องมีการแจ้งถึงการยกเลิกดังกล่าว และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการระงับการให้บริการหรือปรับเปลี่ยนการให้บริการในระบบการให้บริการ โดยบริษัทฯ จะสามารถกระทำเมื่อใดก็ได้ และโดยปราศจากการรับผิดในค่าเสียหายใด ๆ อีกทั้งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการงดให้บริการรวมถึงการปิดบัญชีผู้ใช้ของท่าน ตลอดจนบริการอื่นที่เกี่ยวข้องตามแต่กรณี ทั้งนี้โดยการบอกเลิกหรือยกเลิกดังกล่าว บริษัทฯ ปฏิเสธค่าเสียหายจากความรับผิดต่อท่านหรือบุคคลที่สามอื่นใด และท่านตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้กับบริษัทฯ ในคดีความหรือการเรียกร้องที่มีผู้ยื่นเรียกร้อง อันเป็นผลมาจากการยกเลิกหรือปิดบัญชีผู้ใช้ของท่าน อีกทั้งท่านยังตกลงว่าการผิดสัญญาอย่างมีนัยสำคัญของท่านในข้อตกลงในการใช้งานนี้ไม่ว่าในข้อใดจะส่งผลให้เกิดความสูญเสียที่มิอาจแก้ไขได้ต่อบริษัทฯ จนลำพังค่าเสียหายชดเชยที่เป็นตัวเงินอาจไม่เพียงพอต่อการเยียวยาความสูญเสียดังกล่าว ดังนั้น หากเกิดเหตุผิดสัญญาดังกล่าว ท่านตกลงให้บริษัทฯ ได้รับสิทธิในการรับความคุ้มครองตามกระบวนการคำสั่งศาล เพิ่มเติมจากความคุ้มครองที่บริษัทฯ พึงได้รับตามสิทธิและการเยียวยาตามกระบวนการของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยความคุ้มครองตามกระบวนการคำสั่งศาลดังกล่าวอาจรวมถึง การบรรเทาความเสียหายอย่างเป็นธรรมที่มิใช่ตัวเงิน เช่น การยื่นขอคำสั่งศาลห้ามกระทำการชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษา หรือการยื่นขอคำสั่งศาลห้ามกระทำการเป็นการถาวร และในกรณีที่บริษัทฯได้ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอคำสั่งดังกล่าว ท่านตกลงสละสิทธิ์ที่จะเรียกร้องให้บริษัทฯ วางเงินประกันหรือวางหลักประกัน

 16.    การโฆษณาและบริการส่งเสริมการขาย
 17. บริษัทฯ อาจจัดการให้มีการโฆษณาและบริการส่งเสริมการขายกับบุคคลที่สามในระบบการให้บริการ การที่ท่านสื่อสาร หรือดำเนินธุรกิจใด ๆ หรือเข้ามีส่วนร่วมตามการโฆษณาและบริการส่งเสริมการขายกับบุคคลที่สามอื่นใดนอกเหนือจากกับบริษัทฯ โดยการใช้บนหรือผ่านระบบการให้บริการ รวมถึงการชำระเงินและการรับส่งสินค้าหรือบริการตามข้อกำหนด เงื่อนไข หรือการรับรองรับประกันใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจดังกล่าว ท่านตกลงรับเป็นความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของท่านและบุคคลที่สามดังกล่าวเท่านั้น โดยบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือรับชดใช้ค่าเสียหายที่ท่านได้รับอันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจดังกล่าว หรือเนื่องมาจากการนำเสนอโฆษณาและบริการส่งเสริมการขายโดยบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในระบบการให้บริการ

 18.    เนื้อหาโดยบุคคลที่สาม
 19. ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เนื้อหาเว็บไซต์ หรือระบบการให้บริการ ท่านอาจพบจุดการเชื่อมต่อ (links) กับเว็บไซต์ภายนอกอื่น ๆ หรือทรัพยากรอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ที่ให้บริการโดยบุคคลที่สาม ท่านรับทราบและตกลงว่าบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในการคงไว้ซึ่งการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ภายนอกหรือทรัพยากรอำนวยความสะดวกดังกล่าว และบริษัทฯ มิได้ให้คำแนะนำหรือเห็นชอบใด ๆ หรือรับผิดชอบหรือรับผิดในเนื้อหาของเว็บไซต์ การโฆษณา ข้อมูล สินค้าหรือบริการใด ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ภายนอกหรือทรัพยากรอำนวยความสะดวกดังกล่าว ตลอดจนบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ หรือรับผิดในค่าเสียหายใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หรือเป็นความเสียหายที่ได้เกิดขึ้นแล้วจริง หรือในความสูญเสียใด ๆ อันเกี่ยวกับหรือเกิดจาก การใช้หรือการอาศัยเนื้อหาของเว็บไซต์ สินค้า หรือบริการใด ๆ ที่ปรากฏในหรือปรากฏโดยเว็บไซต์ภายนอกหรือทรัพยากรอำนวยความสะดวกดังกล่าว

 20.    กฎหมายที่ใช้บังคับ
 21. กฎหมายรัฐอินเดียนา สหรัฐอเมริกา จะใช้บังคับในการระงับข้อพิพาทใด ๆ ที่เกี่ยวกับข้อตกลงในการใช้งานนี้ และ/หรือการใช้บริการของท่านในระบบการให้บริการ โดยไม่ใช้กฎเกณฑ์การเลือกกฎหมายตามกฎหมายท้องถิ่นอื่นใด ทั้งนี้ ท่านและบริษัทฯ ตกลงยินยอมให้ศาลรัฐอินเดียนา สหรัฐอเมริกา เท่านั้น เป็นเขตอำนาจศาลในการตัดสินข้อพิพาทดังกล่าว

 22.    ข้อตกลงอันสมบูรณ์
 23. ข้อตกลงในการใช้งานนี้และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อตกลงอันสมบูรณ์ระหว่างคู่สัญญา เกี่ยวกับประเด็นทั้งหมดที่ได้ระบุไว้ในที่นี้ และเป็นการยกเลิกเพิกถอนคำรับรองหรือข้อตกลงอื่นใดที่คู่สัญญาได้ทำไว้ ไม่ว่าจะเป็นข้อตกลงโดยทางวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร โดยหากมีการตัดสินให้ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขในข้อตกลงในการใช้งานหรือนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เป็นโมฆะ โดยศาล โดยกฎหมาย หรือโดยกฎระเบียบของรัฐบาล คู่สัญญาตกลงให้ข้อกำหนดดังกล่าว ถูกแทนที่ด้วยข้อกำหนดใหม่ที่สอดคล้องกับการตัดสินดังกล่าว ตลอดจนอำนวยผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเดิม ทั้งนี้ ข้อกำหนดอื่น ๆ ตามข้อตกลงในการใช้งานนี้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตัดสินดังกล่าว คู่สัญญาตกลงให้ยังคงถือบังคับใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพและประสิทธิผลเช่นเดิม

 24.    ติดต่อเรา
 25. หากท่านมีข้อคิดเห็นหรือสงสัยประการใดเกี่ยวกับข้อตกลงในการใช้งานนี้ กรุณาติดต่อบริษัทฯ ได้ที่รายละเอียดดังต่อไปนี้:

  บริษัท อิควิตี้ส์ เฟิร์ส โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
  ที่อยู่: 399 อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 ชั้นที่ 24 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
  อีเมล: THinfo@equitiesfirst.com