นโยบายความเป็นส่วนตัว

วันที่มีผลบังคับ: 01/01/2021

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ EFH

ขอต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์ EquitiesFirst.com ซึ่งบริหารจัดการโดยบริษัท อิควิตี้ส์ เฟิร์ส โฮลดิ้งส์ (“EFH” “บริษัท” หรือ “เรา”) นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จัดทำขึ้นสำหรับเว็บไซต์ของเรา (ได้แก่ EquitiesFirst.com) ตลอดจนเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ แอพพลิเคชั่นสำหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ บริการสำหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่และบริการที่จัดทำขึ้นเพื่อการใช้งานบนเว็บไซต์ หรือวัสดุหรือบริการอื่นใดของ EFH ที่กล่าวถึงไว้ในนโยบายฉบับนี้ (จะเรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์”) นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้ท่านเข้าใจวิธีที่เราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอันเป็นความลับที่ท่านตัดสินใจแบ่งปันหรือให้แก่บริษัทผ่านทางการใช้บริการของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อธิบายแนวการปฏิบัติของบริษัทในเรื่องความเป็นส่วนตัวและการใช้ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้กับเว็บไซต์นี้ไม่ว่าจะมีการเข้าถึงเว็บไซต์ด้วยสื่อใดก็ตาม (เช่น เบราว์เซอร์สำหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ เบราว์เซอร์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น)

เว็บไซต์นี้และการเข้าถึงเนื้อหาทั้งปวงบนเว็บไซต์นี้ประสงค์ให้มีการใช้งานโดยบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วเท่านั้น ตามกฎหมายของประเทศที่มีการเข้าถึงหรือเข้าชมเว็บไซต์และบริการบนเว็บไซต์

หากท่านไม่ตกลงที่จะผูกพันตนตามนโยบายฉบับนี้หรือฉบับอื่นใดที่จะจัดทำขึ้นในอนาคต หรือตามข้อตกลงในการใช้งาน กรุณาอย่าตกลงหรือยอมรับสัญญาฉบับนี้ และกรุณาอย่าเข้าชม ดาวน์โหลดหรือใช้งานโดยประการอื่น หรือเข้าถึงเว็บไซต์นี้หรือบริการใด ที่จัดให้มีอยู่บนเว็บไซต์นี้ (หรือยังคงใช้งานหรือเข้าถึงอยู่ต่อไป) บริษัทจะไม่สามารถจัดให้ผลิตภัณฑ์และบริการของเราแก่ท่านได้ (หรือไม่สามารถจัดให้ผลิตภัณฑ์และบริการของเราแก่ท่านได้อีกต่อไป) หากท่านไม่ตกลงที่จะผูกพันตนตามนโยบายฉบับนี้หรือฉบับอื่นใดที่จะจัดทำขึ้นในอนาคต หรือตามข้อตกลงในการใช้งาน

ขอบเขต

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้กับการใช้งานเว็บไซต์นี้โดยท่าน ไม่ว่าท่านจะเข้าถึงเว็บไซต์นี้ด้วยสื่อใดก็ตาม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

เมื่อท่านเข้าถึงเว็บไซต์และใช้บริการใด ๆ ที่จัดให้มีอยู่บนเว็บไซต์ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้

ข้อมูลส่วนบุคคล เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อจัดให้ข้อมูลหรือบริการที่ท่านร้องขอ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่เราอาจรวมถึงชื่อ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ รวมถึงข้อมูลส่วนตัวอื่นใดของท่านหรือข้อมูลเกี่ยวกับความชื่นชอบของท่านที่ท่านให้แก่เรา

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน นอกจากนี้ เราอาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำความผิดโดยท่านหรือการกระทำความผิดที่ท่านถูกกล่าวหา ข้อมูลชีวภาพของท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลภาพจำลองใบหน้า ข้อมูลจำลองม่านตา ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ ข้อมูลจดจำเสียง เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบและยืนยันตัวตนของท่านสำหรับการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา หากเราเก็บรวบรวม ใช้ เก็บรักษา หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่มีความละเอียดอ่อน เราจะขอให้ท่านให้ความยินยอมโดยชัดแจ้ง

ข้อมูลการใช้งาน

เมื่อท่านใช้งานและท่องเว็บไซต์นี้ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากท่านซึ่งด้วยตัวข้อมูลนั้นเองอาจไม่ทำให้สามารถระบุตัวบุคคลของท่านได้ (จะเรียกรวมกันว่า “ข้อมูลการใช้งาน”) ข้อมูลการใช้งานอาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้ ที่อยู่ไอพี เบราว์เซอร์ที่ท่านใช้ สถานที่ที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ หรือส่วนของเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชมและกิจกรรมที่ท่านทำบนเว็บไซต์

(เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น จะเรียกข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน และข้อมูลการใช้งานรวมกันว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”)

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

จากท่านโดยตรง บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านในกรณีที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราเอง เช่น โดยการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ หรือเมื่อท่านขอข้อมูลจากเรา

ผ่านทางการใช้งานเว็บไซต์โดยท่าน บริษัทเก็บบันทึกข้อมูลการใช้งานที่เบราว์เซอร์ของท่านส่งให้เมื่อท่านเข้ามายังเว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้ เราเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานเกี่ยวกับวิธีที่ท่านเข้าถึงและมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์โดยการใช้เทคโนโลยีการติดตามอัตโนมัติ เช่น “คุกกี้” และ “เว็บบีคอน” คุกกี้เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ส่งไปยังเว็บเบราว์เซอร์ ซึ่งทำให้เว็บไซต์ของเราจดจำท่านและปรับแต่งเว็บไซต์ให้ตรงกับความต้องการของท่านได้ เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ ท่านสามารถกำหนดให้เบราว์เซอร์ของท่านปิดกั้นคุกกี้หรือแจ้งเตือนท่านก่อนที่ท่านจะยอมรับคุกกี้จากเว็บไซต์ของเราได้ กรุณาศึกษาการใช้งานเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อเรียนรู้การใช้งานเหล่านี้ ทั้งนี้ หากท่านปฏิเสธคุกกี้ เว็บไซต์นี้อาจทำงานได้อย่างจำกัดและท่านอาจไม่สามารถใช้งานบางอย่างบนเว็บไซต์ได้ นอกจากนี้ เราอาจใช้เว็บบีคอน ซึ่งเป็นภาพอิเล็กทรอนิกส์ขนาดหนึ่งพิกเซลที่วางอยู่บนเว็บไซต์ ซึ่งทำให้เราสามารถรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการใช้งานเว็บไซต์นี้โดยท่าน

การใช้เทคโนโลยีอื่น ๆ เมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์นี้ หรือเมื่อท่านติดต่อเรา เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลอื่นเกี่ยวกับท่านดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ข้อมูลเหล่านี้อาจมีการเก็บรวบรวมจากผู้ใช้งานเว็บไซต์ทุกราย

– เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างจากกิจกรรมของท่านโดยการใช้เทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ เช่น แท็ก พิกเซลแบบโปร่งใส ไฟล์ gif บั๊ก บีคอน และเทคโนโลยีอื่นในทำนองเดียวกัน ซึ่งเทคโนโลยีบางอย่างอาจทำให้ EFH หรือผู้ให้บริการของเราสามารถระบุตัวบุคคลของท่านได้และอาจทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่านผ่านทางอุปกรณ์และเว็บไซต์นี้

– เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการลูกค้าของเราโดยท่าน เช่น วันเวลาและเหตุผลในการติดต่อเรา ความคิดเห็นที่ท่านให้แก่เรา ข้อความในห้องสนทนาใด ๆ ตลอดจนหมายเลขโทรศัพท์ของท่านและบันทึกบทสนทนาหากท่านติดต่อเราทางโทรศัพท์

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

เราเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

 • เพื่อการจัดให้มีเว็บไซต์นี้ เว็บไซต์นี้เป็นสื่อกลางสำหรับการสื่อสารระหว่างท่านกับเรา เราใช้และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากท่านเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง และเพื่อการจัดให้ผลิตภัณฑ์และบริการของเราตามหน้าที่ตามสัญญาที่เรามีต่อท่าน หากท่านใช้งานเว็บไซต์นี้ เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการประมวลผลและดำเนินการตามคำขอ คำร้องขอ ความเห็น ข้อสอบถาม และอื่น ๆ ตามที่ท่านส่งมาทางเว็บไซต์
 • เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์นี้ เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ทราบลักษณะการใช้งานที่ผู้ใช้งานของเราชื่นชอบเพื่อจะได้ปรับปรุงเว็บไซต์ของเราตามนั้นต่อไป
 • ผู้ให้บริการ เราอาจจ้างผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกเพื่อจัดทำงานบางอย่างในนามของเรา บุคคลดังกล่าวอาจสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานดังกล่าว แต่จะไม่สามารถใช้ข้อมูลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้
 • หน้าที่ตามกฎหมาย ในบางครั้ง เราอาจต้องแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อดำเนินการตามคำสั่งศาล หมายเรียก การตรวจสอบโดยหน่วยงานของรัฐ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ประการอื่นตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ เราขอสงวนสิทธิในการรายงานให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทราบถึงกิจกรรมใด ๆ ที่เราเชื่อโดยสุจริตว่าเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเกี่ยวข้องกับการกระทำที่ถูกกล่าวหาว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 • เพื่อปกป้อง EFH และผู้อื่น เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหากเราเชื่อว่าเราควรต้องเปิดเผยข้อมูลนั้นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ ข้อบังคับ คำสั่งของรัฐ หรือคำสั่งศาลใด ๆ เพื่อบังคับสิทธิหรือใช้บังคับข้อตกลงในการใช้งานหรือสัญญาอื่น ๆ หรือเพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของ EFH บริษัทในเครือของเรา ผู้ใช้งาน หรือผู้อื่น อย่างไรก็ดี จะไม่มีการขาย แบ่งปัน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยประการอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าในลักษณะที่ขัดกับข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
 • การซื้อขายกิจการ หากเราเข้าทำธุรกรรมเกี่ยวกับการขายสินทรัพย์ของเรา เช่น การควบรวมกิจการหรือการเข้าซื้อกิจการ หรือหาก EFH ถูกโอนไปยังบริษัทอื่น ธุรกรรมนั้นอาจต้องมีการเปิดเผยและ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วย หากนิติบุคคลที่ยังคงอยู่ภายหลังการทำธุรกรรมดังกล่าวไม่ใช่ EFH อาจมีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของนิติบุคคลนั้น ซึ่งอาจแตกต่างจากนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
 • ประโยชน์อื่นอันชอบด้วยกฎหมาย เราจะใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท ตราบเท่าที่ประโยชน์นั้นมีความสำคัญยิ่งกว่าประโยชน์ สิทธิ และเสรีภาพของผู้ใช้งานที่มีอยู่ในข้อมูลส่วนบุคคลของตน

นอกจากนี้ เราอาจเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่านก่อนโดยอาศัยเหตุอันชอบด้วยกฎหมายดังนี้

 • เมื่อเป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญานั้น
 • เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติ
 • เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล และ
 • เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจของเราเพื่อประโยชน์สาธารณะ

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลใดบ้าง

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลต่อไปนี้

 • บริษัทที่อยู่ในเครือธุรกิจเดียวกัน พันธมิตรทางธุรกิจ และ/หรือบุคคลอื่นที่เรามีนิติสัมพันธ์ด้วย ซึ่งรวมถึงกรรมการบริษัท พนักงาน ผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอก ผู้รับมอบอำนาจให้กระทำการแทน และที่ปรึกษาของเรา
 • หน่วยงานของรัฐและ/หรือหน่วยงานตรวจสอบหรือกำกับดูแล เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และเครดิตบูโร หน่วยงานป้องกันการทุจริต ศาล หน่วยงานหรือบุคคลใด ๆ ที่มีกฎหมาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งกำหนดหรืออนุญาตให้เปิดเผย
 • ซัพพลายเออร์ ตัวแทน และนิติบุคคลอื่น ๆ รวมถึงบุคคลภายนอกที่ให้บริการแก่เรา เช่น ผู้ให้บริการวิเคราะห์ตลาด บริการเปรียบเทียบและตรวจวัดการดำเนินการเพื่อการปรับปรุงองค์กร (Benchmarking) และบริการรักษาความปลอดภัย การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลเหล่านี้ต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงและมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมาย
 • บุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขายสิทธิเรียกร้องและ/หรือสินทรัพย์ การปรับโครงสร้างองค์กรหรือการเข้าซื้อนิติบุคคลรายใดรายหนึ่งของเรา ซึ่งเราอาจโอนสิทธิของนิติบุคคลดังกล่าวให้แก่บุคคลเหล่านี้ และบุคคลใด ๆ ที่เราต้องแบ่งปันข้อมูลให้เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมที่อาจมีขึ้นซึ่งเกี่ยวกับการขาย การปรับโครงสร้าง การโอน การจัดการด้านการเงิน การจำหน่ายจ่ายโอนสินทรัพย์ หรือธุรกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและ/หรือสินทรัพย์ของธุรกิจของเรา
 • ธนาคาร สถาบันการเงิน และบุคคลภายนอกที่กฎหมายกำหนด เช่น เพื่อช่วยเรียกคืนเงินที่มีการจ่ายไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือติดตามเงินที่ท่านถูกหลอกเอาไป และ
 • ทนายความ ผู้รับมอบอำนาจ หรือผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งได้รับมอบอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย

เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานเท่าใด

เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล และข้อกำหนดภายในองค์กร ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดโดยกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งของประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ

สิทธิที่ท่านมีเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้

 • สิทธิในการถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมที่ให้แก่เราเมื่อใดก็ได้ ตามวิธีการที่เรากำหนด เว้นแต่โดยสภาพแล้วไม่อาจถอนความยินยอมนั้นได้ การถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วก่อนการถอนความยินยอม
 • สิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิเข้าถึงและได้รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเรา หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่เรามีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่านตามกฎหมายที่ใช้บังคับหรือคำสั่งศาล หรือหากคำขอนั้นจะส่งผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
 • สิทธิในการขอให้บริษัททำให้ข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ อีกทั้งมีสิทธิขอให้เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบดังกล่าวไปยังบุคคลภายนอก หรือขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราได้ส่งหรือโอนไปยังบุคคลภายนอก เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้ หรือเรามีสิทธิปฏิเสธคำร้องขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย
 • สิทธิในการคัดค้าน ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อใดก็ได้หากข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยอาศัยเหตุอันชอบด้วยกฎหมาย หรือในกรณีที่เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง หรือเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่เรามีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการปฏิเสธคำร้องขอของท่านตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
 • สิทธิในการขอให้ลบข้อมูล ท่านมีสิทธิขอให้เราดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ เว้นแต่เรามีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการปฏิเสธคำร้องขอของท่านตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
 • สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ ท่านมีสิทธิขอให้เราระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ในบางกรณี เช่น เมื่อเราอยู่ในระหว่างการตรวจสอบตามที่ท่านร้องขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูล ท่านมีสิทธิขอให้เราดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องและปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้สมบูรณ์
 • สิทธิในการร้องเรียน ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่เราไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

การรักษาความมั่นคงปลอดภัย

บริษัทใช้มาตรการทางกายภาพ มาตรการทางเทคนิค และมาตรการในองค์กรที่เหมาะสมเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้หรือที่เก็บรวบรวมจากเว็บไซต์นี้ เราดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของเว็บไซต์ การส่งข้อมูลทางเว็บไซต์ และโครงสร้างพื้นฐานสำหรับระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งรวมถึงมาตรการควบคุมและจัดการการเข้าถึง การยืนยันตัวตน การเฝ้าติดตาม การตรวจสอบ และการเข้ารหัสตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ถึงกระนั้นก็ดี ข้อมูลใด ๆ ที่ส่งทางอินเทอร์เน็ตหรือสามารถเข้าถึงได้ทางอินเทอร์เน็ตนั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะสามารถรับรองความปลอดภัยได้ในทุกกรณี ดังนั้น เราจึงไม่สามารถทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านปลอดภัยเสมอหรือรับรองได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะปลอดภัยเสมอจากการถูกเอาไปโดยแฮคเกอร์ หรือการกระทำที่ไม่สุจริตหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือจากการทำงานผิดปกติของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ หรือเครือข่ายโทรคมนาคม เว้นแต่เหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นเนื่องจากความประมาทเลินเล่อหรือการงดเว้นกระทำการของบริษัท

ลิงค์

เว็บไซต์นี้อาจมีลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์อื่นซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมดูแลของบริษัท เราไม่ต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือแนวการปฏิบัติในเรื่องความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น และขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นเพื่อให้ทราบว่าจะมีการใช้หรือแบ่งปันข้อมูลของท่านอย่างไรบ้าง เราไม่ได้สนับสนุนหรือรับรองหรือรับประกัน อีกทั้งไม่มีความรับผิดแต่อย่างใดเกี่ยวกับเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ บริการ ซอฟต์แวร์ หรือวัสดุอื่น ๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์อื่น แม้ในกรณีที่มีการแสดงหน้าเว็บไซต์ของเว็บไซต์อื่นไว้บนเว็บไซต์ของเราก็ตาม

การแก้ไขเพิ่มเติม

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดในวันที่ที่ระบุข้างต้น

เราอาจแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นระยะ ๆ ตามดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวเพื่อให้นโยบายฉบับนี้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติทางธุรกิจของเรา หากเราแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เราจะแจ้งให้ท่านทราบโดยการโพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีการแก้ไขดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะมีผลและใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมหลังจากวันที่ทำการโพสต์ดังกล่าว การที่ท่านยังคงใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปภายหลังจากที่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลบังคับแล้วจะถือว่าท่านยอมรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ข้อกำหนดอื่น

ข้อกำหนดเพิ่มเติม นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้เพิ่มเติมจากข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ รวมถึงข้อกำหนดตามข้อตกลงในการใช้งานในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตัวอย่างเช่น อาจมีนโยบายที่ใช้บังคับกับท่านโดยเฉพาะหากท่านอาศัยอยู่ในบางประเทศ (ตามรายละเอียดด้านล่าง) นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้เพิ่มเติมจากนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับอื่นใดที่จัดทำโดย EFH หรือบริษัทสาขาหรือบริษัทในเครือของ EFH หรือนิติบุคคลอื่นในทำนองเดียวกัน

ห้ามติดตาม สำหรับเว็บเบราว์เซอร์และอุปกรณ์บางอย่างที่ท่านใช้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ ท่านอาจสามารถกำหนดได้ว่าท่านไม่ต้องการให้มีการ “ติดตาม” ท่านทางออนไลน์ แต่ในปัจจุบัน เว็บไซต์นี้ยังไม่ตอบสนองต่อการส่งสัญญาณห้ามติดตามในเบราว์เซอร์

ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 20 ปี เราไม่ขายผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราให้แก่ผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี อีกทั้งไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ จากหรือเกี่ยวข้องกับผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีโดยไม่ได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองของผู้เยาว์ หากเราพบว่าได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 20 ปีโดยไม่ได้ตั้งใจ เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลนั้นทันที

ความคิดเห็นและข้อสอบถาม

หากท่านต้องการแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อสอบถามใด ๆ เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และ/หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือต้องการใช้สิทธิของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ กรุณาติดต่อเราและ/หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราตามข้อมูลติดต่อดังนี้

Equities First Holdings

10 West Market Street

Suite 3050

Indianapolis, IN 46204

อีเมล: privacy@equitiesfirst.com

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Julie LaPoint

DIRECTOR OF GLOBAL OPERATIONS

หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน   317-429-3500

หมายเลขโทรศัพท์ (สายตรง) 317-250-0200

EquitiesFirst

10 West Market Street, Suite 3050

Indianapolis, IN  46204  United States

JLAPOINT@EQUITIESFIRST.COM

นโยบายความเป็นส่วนตัวที่ใช้ในบางประเทศ

ประเทศที่ท่านอาศัยอยู่อาจมีข้อกำหนดที่แตกต่างออกไปเกี่ยวกับวิธีที่ EFH และบริษัทสาขาของ EFH จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราได้จัดให้มีนโยบายความเป็นส่วนตัวของ EFH ฉบับเต็มสำหรับประเทศดังกล่าวไว้ที่ลิงค์ต่อไปนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับฮ่องกง

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับสิงคโปร์

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับสหราชอาณาจักร