ผู้ริเริ่มด้านการจัดหาเงินทุนรูปแบบใหม่

คือสถาบันการลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญด้านการให้สินเชื่อระยะยาวแบบมีสินทรัพย์เป็นหลักประกัน (Asset-backed financing)

ตั้งแต่ปี 2002 เป็นต้นมา เราได้นำเสนอการให้สินเชื่อรูปแบบใหม่แทนการให้สินเชื่อแบบดั้งเดิมผ่านความร่วมมือมือกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ผู้ประกอบการ และนักลงทุนจำนวนมากเพื่อมอบสภาพคล่องทางการเงินที่เข้าถึงได้ง่ายให้แก่กลุ่มลูกค้าเหล่านี้

เราให้การสนับสนุนเงินทุนรูปแบบใหม่ (Progressive Capital) ให้กับลูกค้า โดยแนวทางการร่วมมือของเราเป็นการลงทุนที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเชื่อใจ ผลประโยชน์ร่วม และความเข้าใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจและ การปรับตัวทางธุรกิจรวมถึงการขับเคลื่อนธุรกิจของพันธมิตรเราให้เติบโตต่อไป

บรรษัทภิบาล: กลไกขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าในเอเชียแปซิฟิก

EquitiesFirst ได้ร่วมมือกับ Nasdaq Governance Solutions เพื่อเผยแพร่รายงานวิจัยหลายฉบับเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลหรือการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) ในภาคธุรกิจบางด้านที่น่าสนใจในเอเชียแปซิฟิก โดยได้รวบรวมทีมผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้โดยเฉพาะสำหรับแต่ละภาคธุรกิจเพื่อให้ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญต่อภาคธุรกิจดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง รายงานฉบับต่างๆ เหล่านี้เหมาะทั้งสำหรับผู้ลงทุนและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งต้องการมุ่งสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนในกิจการ

หัวข้อต่างๆ ครอบคลุมตั้งแต่เรื่องแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการกำกับดูแล การยกระดับปรับเปลี่ยนทางเทคโนโลยี แนวโน้มเรื่องกฎระเบียบข้อบังคับ การสื่อสาร ความคาดหวังของผู้ลงทุน ตลอดจนหัวข้ออื่นๆ ที่คัดสรรมาโดยเฉพาะสำหรับแต่ละพื้นที่

กรุณาคลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับซีรีส์นี้

ข่าวสารบริษัท

เชื่อมต่อ

EquitiesFirst มีการขยายธุรกิจทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับความต้องการของคุณเป็นหลัก ปัจจุบันเรามีสำนักงานทั้งหมด 12 แห่งตั้งอยู่ใน 8 ประเทศทั่วโลก เรามีความตั้งใจที่จะใช้ความเชี่ยวชาญทางด้านการจัดหาเงินทุนเพื่อนำเสนอให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจของเรา