เงินทุน ความร่วมมือทางธุรกิจ ความใส่ใจ

สินเชื่อที่เราสนับสนุนเป็นสินเชื่อแบบไม่มีสิทธิไล่เบี้ยโดยที่นักลงทุนยังคงได้รับสิทธิประโยชน์จากตราสารทุน (Non-recourse, Non-purpose) แลกกับการใช้ตราสารทุนเหล่านั้นมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน และกำหนดเงื่อนไขที่น่าสนใจ ตราสารทุนเหล่านั้นจะกลายมาเป็นการลงทุนในพอร์ตของเราตลอดระยะเวลาการให้สินเชื่อ อย่างไรก็ตาม ผู้กู้ยืมจะยังคงเป็นเจ้าของสิทธิประโยชน์ทั้งหมด รวมทั้งผลตอบแทน (Upside) จากสินทรัพย์ดังกล่าวหลังสิ้นสุดระยะเวลาการให้สินเชื่อด้วย

ข้อดี

ในฐานะพันธมิตรของคุณ EquitiesFirst จะกลายเป็นผู้ถือหุ้นในหุ้นของคุณ โดยเราจะได้รับผลประโยชน์ร่วมกับคุณในระยะยาว ธุรกรรมแต่ละรายการจะออกแบบโดยพิจารณาจากสถานการณ์เฉพาะ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของคุณได้และแข่งขันได้ในตลาด

อเนกประสงค์

เงินทุนอเนกประสงค์

มูลค่าหลักประกันสูงกว่า

อัตราส่วนการให้สินเชื่อเทียบกับมูลค่าหลักประกันอยู่ที่ 60% - 70%

อัตราดอกเบี้ยที่แข่งขันได้

อัตราดอกเบี้ยคงที่

ประสิทธิภาพ

การขอสินเชื่อและการอนุมัติเงินทุนซึ่งใช้เวลาในการอนุมัติสั้น

ความปลอดภัย

ธุรกรรมทั้งหมดใช้วิธีการที่เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรม รวมทั้งใช้พันธมิตรทางกฎหมายและผู้สอบบัญชีที่น่าเชื่อถือ

ยังคงได้รับเงินปันผลและมูลค่าเพิ่มของทรัพย์สิน

เข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยที่ยังเป็นเจ้าของสิทธิประโยชน์ทางเศรษฐกิจทั้งหมดของหลักทรัพย์ที่นำมาค้ำประกัน

กระบวนการการลงทุนของเราสร้างความมั่นใจว่า ธุรกรรมทุกรายการเรียบง่ายไม่ซับซ้อน โปร่งใสตรวจสอบได้ และปลอดภัย

1
การอนุมัติสินเชื่อ

ทีมบริหารพอร์ตการลงทุนและการขออนุมัติสินเชื่อของ EquitiesFirst จะเสาะหาการลงทุนในตราสารทุนที่เหมาะสม และจับมือเป็นพันธมิตรกับผู้ออกตราสารหรือเจ้าของสินทรัพย์ในระยะยาว

2
ข้อตกลงและการให้เงินทุน

จะอนุมัติเงินกู้ให้กับเจ้าของสินทรัพย์และรับตราสารทุนมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเพื่อถือครองการลงทุนในพอร์ตของตัวเองในระยะยาว

เจ้าของหลักทรัพย์จะได้รับเงื่อนไขเงินกู้ยืมที่น่าพอใจและจ่ายดอกเบี้ยแบบคงที่ อัตราดอกเบี้ยปกติจะอยู่ระหว่าง 3 – 4% ส่วนอัตรา LTV ปกติแล้วจะอยู่ระหว่าง 60% – 70%

3
การให้สินเชื่อและการคืนหลักประกัน

ตลอดระยะเวลาการกู้ยืม EquitiesFirst จะถือครองสิทธิและเป็นผู้รักษาตราสารทุนที่นำมาค้ำประกัน

ทีมการลงทุนจะใช้วิจารณญาณในการปรับพอร์ตการลงทุน รวมทั้งซื้อขายหลักทรัพย์และการบริหารความเสี่ยง

หลังจากที่ได้รับเงินกู้คืนครบแล้ว เราจะคืนหุ้นให้กับผู้กู้เต็มจำนวน และหากมูลค่าของหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น เจ้าของหลักทรัพย์ก็ได้รับประโยชน์ตรงส่วนนี้ทั้ง 100%

เชื่อมต่อ

EquitiesFirst ขยายธุรกิจทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับความต้องการของคุณเป็นหลัก โดยสำนักงาน 13 แห่งใน 8 ประเทศทั่วโลกของเราจะใช้ความเชี่ยวชาญในการจัดหาเงินทุนให้กับพันธมิตรทางธุรกิจของเรา

ติดต่อเรา