THANK YOU FOR YOUR INTEREST!

Click the button below to view the full report.

FIRSTNEWS VOL 41

รายงานแนวโน้มเศรษฐกิจประเทศไทยปี 2024

ผลการดำเนินงานของประเทศไทยในปี 2566 โดดเด่นด้วยความผันผวนของตลาดตราสารทุนในประเทศและการชะลอตัวของอัตราเงินเฟ้ออย่างมีนัยสำคัญ ปริมาณนี้สรุปแนวโน้มของตลาดในประเทศไทยในปีที่ผ่านมา และวิธีที่การจัดหาเงินทุนที่มีสินทรัพย์สนับสนุนของ EquitiesFirst สามารถช่วยให้นักลงทุนได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของประเทศที่คาดว่าจะดำเนินต่อไปในปี 2023

FILL IN THE FORM TO RECEIVE A COPY

    SUBMIT

    ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือถูกเปิดเผย โดยบริษัท EQUITIES FIRST HOLDINGS LLC, U.S.A. (“บริษัทฯ”) เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการบทความที่บริษัทฯนำเสนอแก่ท่าน และเพื่อให้บริษัทฯ สามารถติดตามเพื่อทราบถึงภูมิลำเนาของผู้อ่านบทความดังกล่าวได้ ตลอดจนเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว ในการคลิกตอบตกลงส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคล ท่านตกลงยินยอมที่จะให้มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

    SUBMIT