THANK YOU FOR YOUR INTEREST!

Click the button below to view the full report.

FIRSTNEWS VOL 32

สินเชื่อภาคเอกชนของไทย – นวัตกรรมด้านสินเชื่อธุรกิจ ครั้งที่ 3

ตลาดสินเชื่อภาคเอกชนของไทยเผชิญความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนับจากรายงานครั้งก่อนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยรายงานฉบับนี้เปิดเผยถึงสถานการณ์ความคืบหน้าล่าสุดในตลาดของไทยเกี่ยวกับมูลค่าคงค้างของสินเชื่อไม่ก่อให้เกิดรายได้ การออกตราสารหนี้ภาคเอกชน การระดมทุนของ SME และเงินกู้มาร์จิน

FILL IN THE FORM TO RECEIVE A COPY

    SUBMIT

    ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือถูกเปิดเผย โดยบริษัท EQUITIES FIRST HOLDINGS LLC, U.S.A. (“บริษัทฯ”) เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการบทความที่บริษัทฯนำเสนอแก่ท่าน และเพื่อให้บริษัทฯ สามารถติดตามเพื่อทราบถึงภูมิลำเนาของผู้อ่านบทความดังกล่าวได้ ตลอดจนเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว ในการคลิกตอบตกลงส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคล ท่านตกลงยินยอมที่จะให้มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

    SUBMIT